menu

Welkom!

U bevindt zich op de website van Handelingen, tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap, het voormalige Praktische Theologie. Nederlands Tijdschrift voor Pastorale Wetenschappen.


Hier vindt u:
- een overzicht van de huidige en vorige jaargangen van het tijdschrift
- de (vaak uitgebreidere) artikelen die niet in de papieren versie van Handelingen
  werden gepubliceerd
- de literatuurberichten die een overzicht geven van recent verschenen publicaties
  op een deelterrein van de praktische theologie en religiewetenschap

Literatuurberichten

Helaas zijn door een technische storing de literatuurberichten momenteel niet op de gebruikelijke wijze als pdf-document te downloaden. Wilt u een literatuurbericht als pdf-bestand ontvangen, stuur dan en verzoek daartoe naar de webredacteur

27-08-14

Nieuwste nummer 2014/3

Mané-Katz (1894-1962), ‘Rabbin à la barbe rouge, portant la Thora’, 1960, Petit Palais, Genève

Professionalisering van theologen

"Onze opleiding sluit niet aan bij wat wij en de kerk in deze tijd nodig hebben." Twee jaar geleden was dit de hartenkreet van jonge theologen verenigd in 'Dominee 2.0'. Een eigentijds signaal dat tevens zo oud is als de theologie zelf. Wat is nodig om theologen adequaat voor te bereiden op het werkveld waarin zij als professionals werkzaam zullen zijn? Over deze vraag gaat dit themanummer van Handelingen. Gekeken wordt zowel naar de initiële opleiding als naar het post-initiële onderwijs. Vanuit zes verschillende perspectieven belichten zes auteurs de professionalisering van de theoloog.

Zie voor meer info over dit nummer Aan de lezer van hoofdredacteur Hans Schilderman, het introductieartikel en het uitgebreidere overzicht van dit nummer.

Dit nummer verschijnt 8 september 2014

Naar boven

Het nieuwste nummer is te bestellen voor slechts € 14,-
Of bestel een proefabonnement: 2 nummers voor € 15,-

27-08-14

Komende nummers

Wat komt er in de komende nummers?

2014/4

Thema: Zingeving op hoge leeftijd

Onze maatschappij vergrijst. De levensverwachting blijft sterk stijgen. Deze toename in levenskwantiteit staat echter niet steeds gelijk aan een toename in levenskwaliteit. Verlieservaringen, fysieke en mentale achteruitgang, sociale isolatie zijn slechts enkele van de levensgebeurtenissen waar een oudere mee geconfronteerd wordt. Ook het zoeken naar zin in het leven binnen een korter toekomstperspectief, en het zich voorbereiden op het sterven zijn opdrachten waar een oudere moet mee omgaan. Alhoewel er in de wetenschappelijke literatuur en in de klinische praktijk geregeld gewezen wordt op het belang van zingeving in deze levensfase, toch blijkt er slechts beperkte en fragmentarische informatie beschikbaar rond deze thematiek. Nochtans komt er meer en meer evidentie die erop wijst dat zingeving belangrijk is in het omgaan met zowel moeilijke levensstressoren als met de finaliteitsproblematiek. In dit decembernummer belichten professionals uit verschillende disciplines het thema ‘zingeving op hoge leeftijd’.

Verschijningsdata 2014

2014/4 verschijnt begin december, zingeving op hoge leeftijd
2015/1 verschijnt begin maart, voorgangers en hun welbevinden

 

Naar boven

In de papieren versie van Handelingen 2014/1 is een fout geslopen in het trendbericht van Henk de Roest. Daarom stellen we het artikel nu digitaal beschikbaar. U kunt het downloaden als pdf-bestand door te klikken op trendbericht

 

Beeldmeditatie

De beeldmeditaties staan nu ook op de website.

Naar boven

Foto's symposium 18 dec 2013

Naar boven


Presentaties symposium 18 dec 2013

‘Oordeels- en besluitvorming bij ethische kwesties’

Onder deze titel organiseerde Handelingen i.s.m. met

  • de masteropleiding geestelijke verzorging van de Universiteit Utrecht
  • het KPV-Centrum van het Radboudumc

in samenwerking met

  • en de diensten geestelijke verzorging van
    - het Catharina Ziekenhuis Eindhoven
    - het UMC Utrecht
    - en het VUmc Amsterdam

  • en de Universiteit voor Humanistiek

op 18 december 2013 een symposium in Utrecht
Dit symposium was gekoppeld aan het themanummer van Handelingen

Hieronder vindt u de diverse presentaties op dit symposium
(klik op de auteursnaam om de presentatie als pdf-bestand te downloaden)

Loes Berkhout, Ethische reflectie in het WKZ
Norbert Steinkamp, Moreel beraad: Met rust luisteren...
Benita Spronk, Tragiek in morele casuïstiek
Eric van de Laar, Ethiek in de organisatie, Taak voor de geestelijk verzorger?
Hans Schilderman, Oordeels- en besluitvorming bij ethische kwesties, Terugblik en vooruitblik

Naar boven

Gezocht: casus

Handelingen neemt regelmatig casussen met reflectie op. Een casus is de beschrijving van een praktijksituatie, uitmondend in eerste overwegingen (evaluatie) met een centrale vraag of een gericht handelingsvoorstel. Het onderwerp van de casus biedt ‘stof tot denken’ en nodigt uit tot eigen reflectie of experimenteren. De auteur van de casus is een van de actoren. Hij of zij schrijft vanuit de eigen rol en het eigen perspectief.

Een casusbeschrijving heeft een opbouw in drie delen:

- situatiebeschrijving (context, betrokken actoren)
- beschrijving van een gebeuren
- eerste overwegingen (motivatie, legitimatie, problematisering), vraagstelling of handelingsvoorstel 

Bij de casus wordt door een tweede auteur een reflectie geschreven, in open dialoog met de casus-auteur. Deze auteur wordt door de redactie aangezocht.

Degene die een casus instuurt, krijgt van de redactiesecretaris bericht of de casus wordt aangenomen of bepaalde wijzigingen behoeft. Na goedkeuring wordt de casus binnen een termijn van twee jaar geplaatst. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt met de auteur overlegd. Een ingediende casus mag in die periode niet elders worden gepubliceerd.

Naar boven

Laatste Nieuws:

Bescheiden tegen de stroom in

Literatuurbericht gemeenteopbouw 2011-2014

lees meer >