1995

Handelingen logo01A

A. Hoenkamp-Bisschops, Seksueel misbruik in pastorale reiaties (543)
J. Jonkers, Normativiteit en empirie in de praktische theologie en de sociale wetenschappen (557)
J. Hemels, Geloofscommunicatie via massamedia. Een verkenning van hetprobleemveld in het zicht van het jaar 2000 (572)
B. Koet, 'Ik was zo graag een van jouw verhalen geworden.' Over gevangenispastoraat, Augustinus en een rabbijns leerprincipe (592)
G. Heitink, Ontwikkelingen in de praktische theologie (4). Een kroniek (607)
J. Hendriks, Literatuuroverzicht gemeenteopbouw (629)

Redactie: E.A.O.M. Henau, F.G. Immink, J.H. van der Laan


Hebben leesroosters invloed op de manier waarop er gepreekt wordt? Veel predikanten en pastores kiezen niet zelf een bijbelgedeelte voor de zondag, maar laten zich leiden door een rooster. Daarbij doen zich verschillende problemen voor: moet er in de preek rechtgedaan worden aan meerdere lezingen? Kan er wel een relatie gelegd worden tussen de concrete leefsituatie van de gemeente en het voorgeschreven bijbelgedeelte? Wordt de gemeente niet moe van lange reeksen uit onbekende gedeelten van het Oude Testament?
In dit nummer geven Marcel Bernard en Rein Bos een praktisch-theologische verantwoording van hun omgang met het leesrooster.
Vervolgens reageren vijf predikanten/pastores vanuit hun eigen ervaringen in het preekvoorbereidingsproces.
Jaap van der Laan schrijft een inleidend artikel over de ontstaansgeschiedenis van de diverse roosters en bespreekt enkele criteria die aan de roosters ten grondslag liggen.
In het tweede gedeelte neemt de redactie enkele preken onder de loep die gehouden zijn op zondag 16 okober 1994 en op 19 maart 1995. Bovendien worden relevante preekfragmenten opgenomen.

 

Gerrit Immink, Stapsteen of struikelblok? Ten geleide (397)
Jaap H. van der Laan, Leesroosters voor de zondagse viering; een informatief overzicht (400)
Marcel Barnard, Tussen willekeur en systeemdwang. Een theologische reflectie op het gebruik van leesroosters in verband met de preek (426)
Rein Bos, Het gebruik van een leesrooster. Enkele vragen vanuit de praktijk (443)
Gilbert Deruytter, Het lectionarium als hulp bij de prediking (457)
Bernard H. Baakman, Preken: ambacht van de dialoog. Recht doen aan het existentiele verlangen naar continuiieit en de levenservaringen van discontinuiteit (460)
Klaas-Willem de Jong, Uitgenodigd tot verdergaand gesprek (467)
Lieske Kenning, Het gebruik van een leesrooster, Een reflectie vanuit de praktijk (473)
Wiel Wiertz, Preken: mensen gelovig wegwijs maken in een tekst. Praktijkmateriaal: zeven preken (481)
Ernest Henau, Over de voor- en nadelen van leesroosters in de preekpraxis (506)
Gerrit Immink, Schriftgebruik in de kerkdienst (516)
Jaap H. van der Laan, Preken: serieus nemen wat mensen gehoord hebben (532)

Cluster: Mystiek en pastoraat

K.E. Bras, Als de Heer het huis niet bouwt. Mystiek en kerkopbouw (287)
J. Huls, Mystiek: een bevrijdend perspectief (303)
W.J. op 't Hof, Gereformeerde mystiek (322)


Overige artikelen:

J.A. van der Ven, Het religieus bewustzijn van jongeren en de crisis van het jongerenpastoraat (342)
M.P.J. van Knippenberg, Pastoraat en zingeving (365)
J.A. van Belzen, De schaduw van het mosterdzaad. Overzicht van recente psychologische literatuur  (371)

Redactie: Dr. G Heitink & dr. HJ.M. Vossen

 

In een tijd van secularisatie en kerkverdamping staan ambt en beroep van pastor aan grote spanningen bloot. Een functie die aan maatschappelijke geloofwaardigheid inboet, kan bij hen die haar uitoefenen gemakkelijk leiden tot onzekerheid en twijfels over eigen funclioneren. Wanneer bovendien de werkdruk toeneemt, dringt zich de vraag op: Hoe blijf ik als pastor overeind?
In dit themanummer wordt een beeld gegeven van de wijze waarop pastores en predikanten in deze tijd met him ambt en hun werk omgaan. Daarvoor wordt aangesloten bij recent onderzoek, dat via interviews met een vijftal rooms-katholieke en protestantse pastores, werkzaam in het basispastoraat, wordt uitgediept. Thema's als ambt, professionaliteit, privacy, spiritualiteit en opleiding komen hierbij aan de orde. Aan dit materiaal zijn een vijftal pastoraal-theologische reflectles toegevoegd, van de hand van theologen die verbonden zijn met de opleiding, begeleiding en nascholing van pastores.
Er biijkt naast voldoening, bezieling en vakbekwaamheid ook sprake te zijn van teleurstelling en gebrek aan professionaliteit. Dit nummer wil naast een reëel beeld van pastores en hun werk een bijdrage leveren tot een beter functioneren in ambt en beroep.
De toekomst van het pastorale beroep is bedoeld voor pastores, voor hen die bij de opleiding en toerusting van pastores betrokken zijn en voor alien die geïnteresseerd zijn in ontwikkelingen op het gebied van kerk en geloof.

 

G. Heitink & H. Vossen, De toekomst van het pastorale beroep. Hoe blijf ik als pastor overeind? (121)


I. Beroep in beeld

R. Nauta, Het kairologisch misverstand. Pastoraat in een individualistische cultuur (126)
J. Schilderman, e.a., Pastorale bekwaamheid als kerkelijke survival-strategie (141)
J. Oortgiesen, De identitelt van de predikant in het geding (164)


II. Pastores aan het woord

J. Pieper, Interview met een pastor nit het midden des lands (184)
F. Wolswijk, 'Een nieuwe lijn in de geschiedenis opbouwen' (191)
G. Zuidberg, Zoekend naar een verbinding iussen binnen- en buitenkant. Gesprek met een r.k. priester met ziekteverlof (197)
F. Wolswijk, 'Liever achteraan dan vooraan in de kerk'  (204)
F. Wolswijk, '... dat iemand de oude taal spreekt en ik de nieuwe taal, maar dat je elkaar wel verstaat!' (209)
G. van Dam, Hoe zie ik mezelf als pastor? Over inspirerende en belastende beetden in het eigen pastor-zijn (215)


III. Perspectieven

J. van Nijen, Voorganger van professie (226)
C. Boonstra, De pastor in het ambt. Met collega's deel ik het ambt (237)
A. Spijkerboer, De predikant(e): nabij en anders (249)
J. Nibbelke & B. Wolbers, Een spiritualiteit die weerbaar en open maakt (254)
K. Sonnberger & A. Polspoel, Identiteitsontwikkeling en pastorale competentie (264)
G. Heitink & H. Vossen, De toekomst van het pastorale beroep (276)

J. de Lange, Voorpostgevecht of schermutselingen in de achterhoede? Katechese in discussie (3)
G. Gosker, Enige gedachten over het kerkelijk ambt (21)
A. Galle-van Luttikhuizen, Opening in het levenslang van de misbruikte (37)
S. Vellinga, Kerk, man-vrouw-relatie en seksualiteit (47)
J. Spinder, Vorming en levensbeschouwing. Over C. Hermans, 'Vorming in perspectief' (68)
A. Scheer, Liturgiewetenschap: cultus en cultuur in dialectiek (80)
H. Spee, Literatuuroverzicht rond diakoniek (100)

Deze website gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord.